尝试我们的技术

解决它

Terma dan syarat

Terma dan Syarat untuk Tryourtech

Pengenalan
Terma dan Syarat Standard Laman Web yang ditulis di laman web ini akan menguruskan penggunaan laman web kami, tryourtech boleh diakses di https://www.tryourtech.com/.
Terma ini akan digunakan sepenuhnya dan memberi kesan kepada penggunaan Laman Web ini. Dengan menggunakan Laman Web ini, anda bersetuju untuk menerima semua terma dan syarat yang tertulis di sini. Anda tidak boleh menggunakan Laman Web ini jika anda tidak bersetuju dengan Terma dan Syarat Standard Laman Web ini. Terma dan Syarat ini telah dihasilkan dengan bantuan Terma dan Syarat Templat.
Kanak-kanak di bawah umur 18 tahun tidak dibenarkan menggunakan Laman Web ini.
Hak harta Intelek
Selain daripada kandungan yang anda miliki, di bawah Terma ini, Tryourtech dan / atau pemberi lesennya memiliki semua hak harta intelek dan bahan-bahan yang terkandung dalam Laman Web ini.
Anda diberi lesen terhad hanya untuk melihat bahan yang terkandung dalam Laman Web ini.
Sekatan
Anda secara khusus dihadkan dari semua yang berikut:
menerbitkan apa-apa bahan Laman Web di mana-mana media lain;
menjual, menyunting dan / atau sebaliknya mengkomersialkan mana-mana bahan Laman Web;
melaksanakan secara awam dan / atau memperlihatkan sebarang bahan Laman Web;
menggunakan Laman Web ini dalam apa-apa cara yang atau mungkin merosakkan Laman Web ini;
menggunakan Laman Web ini dalam apa cara yang memberi kesan kepada akses pengguna ke Laman Web ini;
menggunakan Laman Web ini bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berkenaan, atau dengan apa-apa cara boleh menyebabkan kemudaratan kepada Laman Web, atau kepada mana-mana orang atau entiti perniagaan;
terlibat dalam mana-mana perlombongan data, penuaian data, pengekstrakan data atau apa-apa aktiviti lain yang berkaitan dengan Laman Web ini;
menggunakan Laman Web ini untuk terlibat dalam sebarang pengiklanan atau pemasaran.
Sesetengah kawasan di Laman Web ini adalah terhad daripada akses oleh anda dan Tryourtech mungkin mengehadkan lagi akses anda ke mana-mana bidang Laman Web ini, pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mutlak. Sebarang ID pengguna dan kata laluan yang mungkin anda miliki untuk Laman Web ini adalah rahsia dan anda mesti menjaga kerahsiaan juga.
Kandungan Anda
Dalam Terma dan Syarat Standard Laman Web ini, "Kandungan Anda" bermaksud sebarang audio, teks video, imej atau bahan lain yang anda pilih untuk dipaparkan di Laman Web ini. Dengan memaparkan Kandungan Anda, anda memberikan tryourtech lesen yang tidak boleh ditarik balik, tidak boleh ditarik balik, sub lisensi sub lisensi di seluruh dunia untuk menggunakan, membuat semula, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah dan mengedarkannya dalam mana-mana dan semua media.
Kandungan Anda mestilah milik anda sendiri dan tidak boleh menyerang mana-mana hak pihak ketiga. tryourtech berhak membuang mana-mana Kandungan Anda dari Laman Web ini pada bila-bila masa tanpa notis.
Privasi anda
Sila baca Dasar Privasi.
Tiada jaminan
Laman web ini disediakan "sebagaimana adanya," dengan semua kesalahan, dan tryourtech tidak menyatakan sebarang pernyataan atau jaminan, apa-apa jenis yang berkaitan dengan Laman Web ini atau bahan-bahan yang terdapat di Laman Web ini. Juga, tiada apa-apa yang terkandung dalam Laman Web ini akan ditafsirkan sebagai menasihati anda.
Had tanggungan
Sekali tidak, tryourtech, atau mana-mana pegawai, pengarah dan pekerja, akan bertanggungjawab terhadap apa-apa perkara yang timbul daripada atau dengan apa-apa cara yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini sama ada liabiliti itu adalah di bawah kontrak. tryourtech termasuk pegawai, pengarah dan pekerjanya tidak akan dipertanggungjawabkan untuk apa-apa liabiliti tidak langsung, berbangkit atau khusus yang timbul daripada atau dengan apa-apa cara yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini.
Ganti rugi
Anda dengan ini menanggung rugi sepenuhnya dari tryourtech dari dan terhadap sebarang dan / atau semua liabiliti, kos, tuntutan, sebab tindakan, ganti rugi dan perbelanjaan yang timbul dengan apa-apa cara yang berkaitan dengan pelanggaran mana-mana peruntukan Terma ini.
Kemerosotan
Jika mana-mana peruntukan Terma ini didapati tidak sah di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai, peruntukan tersebut akan dihapuskan tanpa menjejaskan peruntukan yang terkandung di sini.
Variasi Terma
tryourtech dibenarkan menyemak semula Terma-terma ini pada bila-bila masa yang difikirkan sesuai, dan dengan menggunakan Laman Web ini, anda diharapkan untuk mengkaji Syarat-syarat ini secara teratur.
Tugasan
Trourtech dibenarkan untuk menyerahkan, memindahkan, dan subkontrak hak dan / atau kewajipannya di bawah Terma ini tanpa sebarang pemberitahuan. Walau bagaimanapun, anda tidak dibenarkan menyerahkan, memindahkan atau menyerahkan sebarang hak dan / atau kewajipan anda di bawah Terma ini.
Keseluruhan perjanjian
Syarat ini merupakan keseluruhan perjanjian antara tryourtech dan anda berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini, dan menggantikan semua perjanjian dan pemahaman yang sebelumnya.
Undang-undang & Bidang Kuasa
Syarat-syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Negara pk, dan anda mengemukakan kepada bidang kuasa bukan eksklusif mahkamah negeri dan persekutuan yang terletak di pk untuk menyelesaikan sebarang pertikaian.
x

没有评论:

发表评论